Il pianto di San Nicola. Poesia in dialetto tranese di Francesco Pagano.

A cura di Redazione Infonews Trani, domenica 6 agosto 2017

Il pianto di San Nicola

 

Come ogni volta, dai tempi di mia nonna,

pure quest’anno sono arrivato da Colonna,

e quando sono sbarcato dal mare,

ho avvertito un’aria morta, un’aria strana.

 

I Tranesi non erano quelli di sempre,

stavano attorno, attorno e mi guardavano malamente,

tanto che a vedere, tutti questi musi appesi,

mi sono chiesto: sono il Patrono di questo paese?

 

Pochi suoni, poche luci, qualche colpo di batteria,

ne’ la banda che suonava, sempre sulla grancassa;

quella gioia che avevano le ragazze e i ragazzi,

camminando, camminando, non ne ho visti nemmeno uno.

 

Questo fatto non sta bene,

questo fatto è proprio strano;

questi giorni devo indagare

cos’è successo a Trani.

 

Per tre giorni mi hanno tenuto e portato in processione,

e io tutto vergognoso, ho pianto in un angolo,

fino a quando, svelto, svelto, si è fermata una persona

e mi ha detto come stava la situazione a Trani.

 

Fai una grazia o Santo mio, fai una grazia o Nicolino,

perché il fatto è assai grave e nessuna fa niente;

in mezzo a noi, devi sapere, stanno tante cattive persone,

che non credono più a niente, e fanno male a questa Trani.

 

Ma guardate, ma che sento,

per questi malandrini, voi passate per cattiva gente,

i Tranesi di una volta erano tutti feste e chiasso,

m’aspettavano con gioia e  non facevano queste caose.

 

Ho capito, me ne vado, pieno di pianto e di dolore,

ma una cosa voglio dirvi e fate ben’attenzione,

Comandanti e Gran Signori, chi è stato e non è stato,

vergognatevi solamente, per come vi siete comportati.

 

chiændê dê Sanda Necaulê

 

Caumê ognê voltê, da lê tiembê dê nonnonnê,

peurê cusse’ænnê so arrevatê da Chelonnê,

e quænnê so sbarcatê abbǽscie a marê,

so avverteutê n’æria mortê, n’æria stranê.

 

Lê Tranœisê nan èrne chiddê dê sèmbê,

stǽvenê atturnê, atturnê, e mê guardǽvenê malamendê,

tændê ca a vedae, tutte stì mussê appœisê,

mê so fættê na domændê: so u Patreunê dê stù paiœisê?

 

Picchê suonê, picchê leucê, qualchê colpê dê calchæssê,

ne la bbǽnnê ca senavê, sèmbê saupê a la granchæssê;

cuddê priescê ca tenǽvenê lê menennê e le uagneunê,

camenǽnnê, camenǽnnê, nan’è vistê menghê ièunê.

 

Cussê fættê nan stè bbuonê,

cussê fættê iàe provetê stranê;

chissê dœie ægghiê ndaghè

c’è secciesê  ind’a stà Tranê.

 

Pê tre dœie m’ànnê teneutê e pertatê mbregessiàunê,

e jœie tuttê vêrghêgneusê, so chiangeutê a nu candaunê,

fin’a quænnê, lestê, lestê, sé fêrmatê nu crêstianê

e mè dittê caumê stavê tuttê u fættê ind’a stà Tranê.

 

Fè na græzzie o Sendê mœie, fe na græzzie o Necolieddê,

percè u fættê è grave assè e nesceunê facê niendê;

nmezzê a neu, ada sapae, stannê tændê malecrestianê,

ca nan credenê chiù a niendê, e fennê malê a chessa Tranê.

 

Ne vedœitê, ne ce sendê,

pe stì quættê malandrœnê, veu passatê pê malagendê,

lê Tranœisê dê na voltê èrnê tuttê festê e iausê,

m’aspettǽvenê chê priescê e nan faciǽvenê stì causê.

 

So capœitê, mê nê vachê chiœinê dê chiændê e dê delaurê,

ma na causê v’ægghie dœicê e faceœitê ben’attenziàunê,

Chêmannendê e Græn Sêgneurê, cê è statê e nan è statê,

verghegnǽtêvê solamendê, pe caumê v’avœitê chêmbêrtatê.

 

FRANCESCO PAGANO (2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

adv

BE SOCIAL

VIDEO GALLERY