Il 14 febbraio è San Valentino. Francesco Pagano dedica agli innamorati la poesia in vernacolo tranese dal titolo: Amaurê

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, lunedì 11 febbraio 2019

In occasione del 14 febbraio, festa di San Valentino, voglio dedicare a tutti gli innamorati la mia poesia in vernacolo tranese che trovate in allegato, si prega di darne pubblica diffusione.

Cordiali saluti, Francesco Pagano.

ASCOLTA LA POESIA 

Amaurê

Amaurê, amaurê, amaurê,
iàe chèssê na paraulê ca vaenê da ind’o caurê,
iàe chèssê na paraulê grænnê quænd’o munnê,
ca facê ‘nnammurè peurê le palummê.
Amaurê iàe quænnê teu, nemmenghê mê canuscê,
ma chê nu saulê sguærdê mê pærlê e mê chênzaulê,
quænnê tutt’afflittê, cittê e muscê, muscê,
t’aspettê a vræzzê apertê, ch’arroeivê ad ognè iaurê.
Amaurê iàe quænnê nziemê cê faceoeimê na camênatê,
quænnê ammanê ammanê cê mangiamê nu gelatê,
quænnê o chiarê dê leunê e assettàtê a na panghoeinê,
sfeuscê ‘ngocchê vasê c’arroeivê malandroeinê.
Amaurê iàe quænnê m’arrebbie pê ‘ngocchê dêscusiàunê
ma doppê nu mêneutê tê guærdê e tê perdaunê,
e quænnê a capê sattê fè sèmbê la chêcciausê
e joeie pau t’accarezzê chê l’addaurê dê na rausê.
Amaurê iàe quænnê u ffriddê agghiǽccê lê lênzaulê,
e joeie tutt’arregnatê tê cerchê pu calaurê,
tê strengê e teu mê stringê, mê tuocchê e joeie tê tocchê,
e pau tutt’abbrazzatê, cê damê la bona nottê.
(N.B. la vocale ê non va pronunciata)
_______________
 
Amore (traduzione in italiano)
 
Amore, amore, amore, è questa una parola che viene da dentro al cuore,
è questa una parola grande quando il mondo, che fa innamorare pure i colombi.
Amore è quando tu, nemmeno mi conosci, ma con un solo sguardo mi parli e mi consoli,
quando tutto afflitto, zitto e moscio, moscio, ti aspetto a braccia aperte, che arrivi ad ogni ora.
Amore è quando insieme ci facciamo una passeggiata, quando mano nella mano, ci mangiamo un gelato,
quando al chiarore della luna e seduti ad una panchina, sfugge qualche bacio che arriva malandrino.
Amore è quando mi arrabbio per qualche discussione ma dopo un minuto ti guardo e ti perdono,
e quando a capo chino fai sempre la cocciuta e io poi ti accarezzo con l’odore di una rosa.
Amore è quando il freddo ghiaccia le lenzuola, e io tutto rannicchiato ti cerco per il calore,
ti stringo e tu mi stringi, mi tocchi e io ti tocco, e poi tutt’abbracciati, ci diamo la buona notte.
 
adv

BE SOCIAL

VIDEO GALLERY