La Madonna del Venerdì Santo, poesia in tranese di Francesco Pagano.

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, lunedì 15 aprile 2019

In occasione della Settimana Santa si rende pubblica una composizione di Francesco Pagano in dialetto tranese con traduzione in italiano dedicata alla Madonna Addolorata di Trani.
 
 
Mendrê la leunê sparèscê acchianê, acchianê
e tuttê Tranê sê ienghie dê crêstianê,
u suonê de na trambê sê sendê indê a la nottê
e teu Madonna tristê cumbarê a dè chênbortê.
Camoeinê lendamendê, caumê na vecchiareddê,
afflittê do dêlaurê ca ind’o caurê sendê,
lê læcrêmê t’ascènnênê da cuddê voeisê tristê
pêrcè tu sì la mæmmê ca vè cêrchènnê a Cristê.
E aggèoeirê mbrêgêssiàunê pê stradê e pê candeunê
fra tuttê chessa gendê, ch’a toei cerchê perdeunê,
e caumê lê dêlaurê dê ognè mæmma nostrê,
lê siendê strittê mbiettê, e guærdê, chiængê e soffrê.
U sguærdê teu sê perdê nmezzê a la sofferenzê
ca ienghie cussê munnê e tuttê chessa gendê,
e proprie a cê ste malê oppeure iè dêspêratê,
tu sindê la spêrænzê, oh mæmma desolatê.
E a toei Madonna nostrê, affêdamê chissê paenê,
e tuttê lê pênziere ca ognèièunê taenê,
percè tu rapprêsiendê lê mæmmê schênzêlatê
e a teu cherroeimê sembê, oh Sændê Addêluratê.
 
N.B. Per una esatta declamazione la lettera ê non va mai pronunciata.
 
La Madonna del Venerdì Santo (traduzione in italiano)
Mentre la luna sparisce piano, piano
e tutta Trani si riempie di mistero,
il suono di una tromba si sente nella notte
e tu Madonna triste appari a dare conforto.
Cammini lentamente, come una vecchietta,
afflitta dal dolore che dentro il cuore senti,
le lacrime ti scendono da quel viso triste
perché tu sei la mamma che va cercando il Cristo.
E giri in processione, per strade e per angoli
fra tutta questa gente, che a te cerca perdono,
e come i dolori di ogni mamma nostra,
li senti stretti in petto, e guardi, piangi e soffri.
Lo sguardo tuo si perde fra la sofferenza
che riempie questo mondo e tutta questa gente,
e proprio a chi sta male oppure è disperato,
tu sei la speranza, oh mamma desolata.
E a te Madonna nostra, affidiamo queste pene,
e tutti i pensieri che ognuno tiene,
perché tu rappresenti le mamme sconsolate
e a te corriamo sempre, oh Santa Addolorata.
 
(Francesco Pagano)
 

adv

BE SOCIAL

VIDEO GALLERY